Naplňujeme vaše jachtařské sny

Domů » Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Jak nakládáme s vašimi osobními údaji

Milí klienti a návštěvníci našich webových stránek,

v souladu s nařízením „GDPR“[1] bychom Vás touto cestou rádi informovali o tom, jakým způsobem naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva v této souvislosti máte.

I. Správce osobních údajů

Správcem jsme my – společnost ALTUMARE spol. s r. o., Veveří 456/9, 602 0 Brno, IČ 26229668.

II. V jakém rozsahu Vaše osobní údaje zpracováváme?

K dispozici máme pouze ty osobní údaje, které jste nám sami poskytli, a to buď v souvislosti s uzavřením smlouvy, s poptávkou, v případě zájmu o naše služby či v podobných případech. Při zpracování vždy postupujeme v souladu s platnými právními předpisy a Vašim přáním tam, kde nejsme vázáni zákonnými povinnostmi.

V případě tzv. crewlistů (viz dále) s uloženými osobními údaji nijak nepracujeme, pouze umožňujeme jejich archivaci po uvedenou dobu při zachování ochrany (neposkytneme informace dál, neumožníme přístup neoprávněným osobám apod.).

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

III. Jaké údaje máme o Vás uloženy a k čemu je používáme?

a. Naši klienti

Pokud jste nám sami poskytli své osobní údaje, bude se nejčastěji jednat o jméno a příjmení, telefonický a emailový kontakt, bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu, případně číslo bankovního účtu. Ne vždy evidujeme nutně všechny tyto údaje, záleží na účelu, pro který byly poskytnuty. Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, jaké údaje konkrétně o Vás evidujeme, neváhejte se na nás obrátit. Mezi Vaše práva patří kdykoliv se dozvědět, které osobní údaje o Vás máme k dispozici.

Osobní údaje potřebujeme k tomu, abychom byli schopní dostát našim závazkům ze smlouvy (např. zajistit pro Vás rezervaci vybrané lodi).

Na email Vám občas s Vaším souhlasem zasíláme nabídky či informace, které by pro Vás mohly být zajímavé. Můžete nám dát kdykoliv vědět, že o žádné další zprávy tohoto charakteru nestojíte, a my budeme Vaše rozhodnutí plně respektovat.

b. Členové posádek

Na našich webových stránkách se můžete zaregistrovat a přihlásit se do uživatelského rozhraní. Jako uživatel si pak ve svém účtu vytvoříte a uložíte crewlist, tedy seznam členů posádky, jehož dodání je nutné při rezervaci lodi. Tato služba slouží k usnadnění opakovaných rezervací. Rádi bychom zde upozornili, že za správnost osobních údajů členů posádky, jakož i za to, že jednotliví členové s uložením svých osobních údajů souhlasí, nese plnou odpovědnost ten, komu účet patří. My sami údaje uložené v profilu uživatele dále nijak nezpracováváme.

IV. Předáváme někomu Vaše osobní údaje?

Ano, ale pouze v souladu s naší vzájemnou dohodou – na základě smlouvy, nebo v rámci plnění našich zákonných povinností vůči veřejné správě, popřípadě využíváme-li sami externí služby.

Komu tedy v příslušných případech Vaše osobní údaje předáváme? Jsou to:

 • poskytovatelé služeb, které pro Vás zprostředkováváme,
 • externí účetní,
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

V. Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Jde o důvody pro zpracovávání Vašich osobních údajů přípustné dle čl. 6 odst. 1 GDPR. Údaje jsou zpracovávány zejména:

 • pro plnění smluv, které jsme spolu uzavřeli,
 • na základě právních povinností, které se na nás vztahují,
 • pro účely obsažené v rámci souhlasu, který jste nám poskytli.

VI. Jakým způsobem osobní údaje zpracováváme a jak je chráníme?

Zpracování osobních údajů provádíme jak my, jako správce, tak v některých případech zpracovatelé údajů (např. externí účetní).

S Vašimi osobními údaji pak pracují jednotliví pověření zaměstnanci, a to za použití výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě.

Při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme bezpečnostní zásady. Technicky proto zajišťujeme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, nebo k jinému zneužití osobních údajů.

Dbáme na to, aby všichni, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektovali Vaše právo na ochranu soukromí. Všech takovýchto osob se zároveň týká povinnost postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VII. Doba zpracování osobních údajů

Nemáme zájem na tom shromažďovat Vaše osobní údaje donekonečna.

Osobní údaje musíme bezpochyby zpracovávat po dobu plnění smlouvy a v návaznosti na to po dobu nutnou k plnění našich povinností v rámci vedení účetnictví. Vzhledem k povaze služeb, které poskytujeme, považujeme za přiměřenou dobu archivace osobních údajů 5 let. Z naší zkušenosti je totiž během této doby pravděpodobné opakované využití našich služeb a v takovém případě je vhodné mít přehled o již službách, které jste právě Vy již využili.

Osobní údaje používané na základě Vašeho souhlasu k zasílání nabídek a informací (tj. typicky Vaše jméno a příjmení, emailový, popř. telefonický kontakt) zpracováváme po dobu zasílání těchto nabídek a informací, od kterého se můžete kdykoliv odhlásit. Uvedené osobní údaje pak budou z naší databáze odstraněny.

Osobními údaji členů posádky v tzv. crewlistech uložených v uživatelském účtu na našich webových stránkách plně disponuje uživatel, kterému účet patří. Osobní údaje může kdykoliv editovat i smazat. Přestane-li být účet využíván, dojde po 5 letech od posledního přihlášení uživatele k automatickému smazání účtu, a tím i veškerých uložených údajů.

VIII. Poučení o právech subjektů údajů

Tímto dokumentem se snažíme dostát své povinnosti dle GDPR srozumitelně Vás informovat o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • veškerých dostupných informace o zdroji osobních údajů,
 • o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Pokud máte jakékoliv obavy ohledně zákonnosti našeho postupu, přesnosti osobních údajů, které zpracováváme, nebo se domníváte, že by mohlo dojít k narušení ochrany Vašeho soukromí, máte vždy možnost:

 • požádat nás o vysvětlení,
 • požadovat, abychom odstranili závadný stav (může se jednat zejm. o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů),
 • pokud bude Vaše žádost shledána oprávněnou, odstraníme neprodleně závadný stav,
 • pokud bychom Vaší žádosti nevyhověli, máte právo obrátit se přímo na Úřad na ochranu osobních údajů (dozorový úřad), na tento úřad se můžete se svým podnětem obrátit i přímo.

Našim právem je, požadovat za poskytnutí informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Pro záležitosti související s ochranou osobních údajů se na nás můžete obracet prostřednictvím emailové adresy: info@altumare.cz.

IX. Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 25. 4. 2020.

Správce toto prohlášení zpřístupnil na svých webových stránkách.

[1] nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Kontaktujte nás

Jsme tu, abychom plnili Vaše jachtařská přání.
Napište nám o nich.